www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD094 Một Ông Hai Ba (Ái Vân, Ái Thanh, Chí Tài)

 
$8.95
TNCD094
Out of stock
  1. Đèn Cù / ÁI VÂN

  2. Một Ông Hai Bà (Trống Cơm) / ÁI VÂN, ÁI THANH, CHÍ TÀI

  3. Nhớ Đêm Giã Bạn / ÁI VÂN

  4. Đi Cày / ÁI THANH, CHÍ TÀI

  5. Cô Thắm Về Làng / CHÍ TÀI

  6. Bà Rằng, Bà Rí / ÁI VÂN, ÁI THANH

  7. Lý Đất Giồng / ÁI VÂN, CHÍ TÀI

  8. Chuyến Đò Quê Hương / ÁI VÂN

  9. Trăng Về Thôn Dã / ÁI THANH, CHÍ TÀI

  10. Lý Quạ Kêu / ÁI THANH